Slovník pojmů

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber LineTechnologie)

Umožňující asymetrický přenos po jednom měděném páru (až do vzdálenosti 4 km). Je navržena s větší přenosovou šířkou pásma směrem k uživateli (downstream) než směrem k poskytovateli připojení (upstream). Přenosová rychlost k uživateli je v rozsahu až 8 Mb/s, v opačném směru je rychlost 16-640 kb/s.

Agregace

Podíl součtu rychlostí zákaznických přístupových okruhů do jednoho přístupového bodu a rychlosti připojení přístupového bodu do sítě poskytovatele.

Alias

Obecně druhé nebo náhradní jméno, které se používá jako alternativní (mnohdy kratší či přístupnější) prostředek k odkazům na jiný objekt. Aliasy se používají v telekomunikacích nebo i v řadě obvyklých komerčních programů jako druh zkratky.

Páteřní síť

V oblasti LAN slouží k propojení dílčích LAN v budovách a zajišťuje přístup k centrálním serverům. V oblasti WAN je to celá nebo část veřejné sítě poskytovatele, či privátní sítě zákazníka. V obou případech jde o síť, ve které se sdružuje provoz všech připojených sítí a ty jsou na ní závislé. Tyto sítě se budují tak, aby měly velkou kapacitu a byly odolné proti výpadkům.

Bit (b)

Symbol, který vyjadřuje binární stav log. 1 nebo log. 0

bps, b/s (Bits per second)

Počet bitů za sekundu. Jednotka rychlosti přenosu informace/dat. Určuje počet bitů přenesených z média na médium během jedné sekundy.

Byte (B)

Představuje slabiku tvořenou skupinou 8 bitů.

Cable modem (kabelový modem)

Umožňuje zákazníkovi přenos datového a hlasového provozu po koaxialním kabelu.

Client/Server (Klient/Server)

Architektura výpočetního systému. Server většinou udržuje data a zajišťuje operace s nimi. Klient s ním komunikuje pomocí dotazů, požadavků a odpovědí.

Connectivity (Konektivita)

Schopnost systému nebo zařízení propojit se s jinými systémy nebo zařízeními bez dalších úprav.

Cookie

Jedná se o malý, obvykle textový soubor, který vznikne komunikací mezi serverem WWW a prohlížečem. Server při komunikaci s klientem (prostřednictvím prohlížeče) vytvoří soubor s informacemi o klientovi; tyto informace pak vyšle zpět ke klientovi, který si je může (či nemusí) uložit na svém pevném disku a zpřístupnit je serveru pokaždé při dalším připojení a komunikačním toku. Cookie může obsahovat jednak užitečné informace pro "obě strany", jako je přihlašovací jméno a heslo nebo uživatelská nastavení; je ale možné, aby obsahoval i informace odhalující podrobně konfiguraci klientského počítače včetně údajů, které programy či dokonce jaká data jsou na něm nainstalována. I z tohoto důvodu lze u většiny prohlížečů (browserů) přijímání cookie zakázat. V drtivé většině případů jsou však cookie užitečnými pomocníky, kteří zkracují a zjednodušují komunikaci mezi klientem a serverem.