Network - Síť

Fyzické sdružení více počítačů, které jsou spolu propojeny komunikačními prostředky. Tyto počítače navíc disponují funkčními softwarovými i hardwarovými nástroji, které jim umožňují komunikaci, tedy přenos dat mezi jednotlivými počítači. Kromě výjimky - bezdrátové sítě - jsou všechny počítačové sítě propojené trvale (speciální kabeláží vyhrazenou pouze pro provoz v okamžiku komunikace). Sítě se dělí dle několika kritérií; nejčastěji používané je dělení na sítě LAN, spojující geograficky omezené území a WAN, spojující území obecně neomezené. Každá síť obsahuje alespoň jeden řídící počítač, který se nazývá server. Určitou výjimkou jsou sítě typu peer-to-peer, ve kterých jsou všechny počítače rovnocenné a fungují zároveň jako klient i jako server. Na tomto počítači zpravidla neustále běží síťový operační systém, pomocí kterého je spravován tok dat po síti a jdou prováděny další služby uživatelům sítě. Typy práce v síti opět zaujímají širokou oblast: od prostého využívání dat (souborů) na disku serveru z kterékoli stanice (uzlu) sítě až po rozložené zpracování dat (distributed processing), při kterém se více stanic současně dělí o zpracování jednoho problému.

Optical Fiber - Optické vlákno

Vlákno ze skla nebo plastu vedoucí světelný paprsek, který přenáší datový signál.

Paket

Přenášené soubory a zprávy se zejména při větších objemech dělí na menší části - pakety (balíky). Paket vyjadřuje tvar a označení části posílané zprávy na úrovni síťové vrstvy a vyšších.

PBX (Private Branch exchange)

Pobočková telefonní ústředna

POP3

Třetí, současná verze protokolu POP, vytvořená v roce 1988. Umožňuje, aby klientský počítač načítal poštu z poštovního (POP3) serveru pomocí dočasného spojení obvykle přes protokol TCP/IP.

Provolba

možnost dosáhnout většinu účastníků pobočkové ústředny z vnější telefonní sítě běžným telefonním číslem. Obvykle se realizuje tak, že posledních několik číslic je předáno pobočkové ústředně, která je zpracuje a vyzvoní konkrétního volaného účastníka bez nutnosti přepojení spojovatelkou. Pro realizaci provolby je třeba speciální druh připojení buďto tzv. Analogová třídrátová provolba, připojení PCM nebo ISDN, provolbu nelze plně realizovat na běžných státních linkách, pouze formou provolby DISA.

Přenositelnost čísla

je služba, která účastníkovi umožňuje přenést geografická nebo negeografická čísla

Pulzní volba (dekadická volba)

Starý typ přenosu číslic po analogových spojích. Číslice je vyjádřena sérií pulzů vytvořených spojením a rozpojením telefonní smyčky. Jeden pulz má trvání 0,1 s, obvykle je použit systém, kdy 1 impulz značí číslici 1, 2 impulzy 2 atd, až 10 impulzů značí číslici 0. Vytočení číslice 0 tedy trvá 1s. Aby bylo možno rozpoznat jednotlivé číslice od sebe, je mezi ně nutno zařadit pauzu, nejméně 0,5s. Pulzní volby je možno přenášet spolehlivě pouze k nejbližší telefonní ústředně. Jiným druhem je DTMF tónová volba.

Redundancy (redundance, nadbytečnost)

V přenosových činnostech se jedná o množství dat, která mohou být z přenosu odstraněna bez toho, aby byla poškozena nebo omezena přenášená data. Redundance slouží k tomu, aby při poruchách v síti nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat, neboť přenášená data jsou redundancí duplikována nebo kontrolována.

Router (směrovač)

Zařízení pracující na třetí vrstvě modelu OSI (síťová vrstva). Dokáže díky znalosti topologie sítě zvolit pro příchozí paket nejvhodnější další cestu. Směrovače pracují s logickými adresami.

SHDSL (Single pair High bit-rate DSL)

Technologie využívající přenos po jednom měděném páru s proměnnou přenosovou rychlostí v rozmezí od 160 kb/s do 2,3 Mb/s

TA (Terminál adapter)

Zařízení, které slouží k převodu ISDN linky na klasickou analogovou linku.

TCP (Transmission Control Protokol)

Protokol pracující na čtvrté vrstvě modelu OSI (transportní vrstva). Zajišťuje vytváření transportní služby se spojením (spolehlivý protokol).

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Souhrnné označení pro světově nejrozšířenější sadu protokolů pro komunikaci v počítačových sítích. Název je odvozen od dvou nejvýznamnějších protokolů této skupiny (TCP- Transmission Control Protokol a IP - Internet Protokol).

TE (Terminal Equipment)

ISDN koncové zařízení, které lze připojit k síti (např. telefon, fax).