Data

Obecné označení pro informace vyjádřené v digitálním tvaru. Tyto informace mohou být hlasové, textové, faxové, obrazové (video), případně i jejich kombinace.

Default

Implicitní hodnota (nebo zřízení), která je předem (automaticky nebo při konfiguraci) nastavena a při možných volbách je automaticky nabízena k přijetí. Nejčastější použití default hodnot je v dialogových panelech nebo komunikačních dialozích, při kterých musí uživatel nastavit řadu hodnot nebo odpovědět na spoustu otázek. Default hodnoty mu pomáhají omezit počet zadávání, orientovat v dialogu. Často se rovněž vyskytují implicitně nabízená rozšíření souborů (default extesion), která jsou určitými nepsanými standardy při tvorbě a pojmenování souborů. Implicitní zařízení je to periferní zařízení (např. plotr, tiskárna, modem), jehož typ je automaticky nabízen při pokusu o komunikaci s tímto zařízením. Programy obvykle disponují po konfiguraci možnostmi návratu k implicitním nastavením (default settings), jako k určitému pevnému startovacímu bodu.

DSL (Digital Subscriber Line)

Technologie, která umožňuje vysokorychlostní přenosy po běžných měděných vodičích na krátké vzdálenosti, používají se čtyři typy technologie DSL: ADSL, HDSL, SHDSL a VDSL.

Domain Name (Doménové jméno)

Označení "třídy" počítačů připojených k Internetu, které se vyznačují určitou geografickou a organizační jednotou: např. všechny počítače v doméně. cz se nalézají na území České republiky, všechny počítače v doméně (subdoméně) cpress.cz jsou počítače pod správou firmy Computer Press. Jména hlavních domén (vycházející z geografie) jsou pevně rozdělena, základní doménová jména udílí nezávislá organizace.

Domain Name System (DNS)

Databázový systém v sadě protokolů TCP/IP, který překládá doménové adresy (např. www.radiokomunikace.cz) na IP adresy (např. 212.158.128.11), kterým rozumí počítač.

Electronic Mail, E-mail - Elektronická pošta

Souhrn programů a systémového vybavení pro elektronickou (síťovou) komunikaci mezi uživateli počítačů. Je to obdoba klasického poštovního systému se všemi výhodami a nevýhodami, které přináší elektronické zpracovávání a přenos dat. Základní vlastnosti elektronické pošty pro počítače připojené do příslušné sítě jsou následující: lze posílat libovolné soubory jednomu nebo více uživatelům, kteří mají svou elektronickou adresu, lze používat poštovní schránky - mailbox, do nichž systém automaticky ukládá došlou poštu v pořadí, v němž přichází, je možné obdržené soubory prohlížet, editovat, posílat je dále atd. Kromě běžných textů lze elektronickou poštou posílat i soubory se zvukovými a obrazovými informacemi apod. Pro provoz elektronické pošty jsou třeba alespoň dva počítače (stanice), napojené do sítě, a příslušné programové vybavení.

Electronic Mail Address - Adresa elektronické pošty

Řetězec znaků identifikující adresáta či příjemce zprávy, předávané elektronickou poštou (electronic mail). Sestává ze dvou částí: jména uživatele a jména definující adresu IP počítače; mezi těmito částmi je znak @. Takže např. pro adresu hlavenka@radiokomunikace.cz znamená: hlavenka je jméno uživatele, radiokomunikace.cz je adresa tohoto uživatele v síti Internet.

Ethernet

Typ počítačové sítě, používaný dnes zejména v oblasti lokálních počítačových sítí, navržený firmami Intel, DEC a Xerox. Struktura této sítě je sběrnicová (na jednom dlouhém kabelu jsou napojeny kratší kabely vedoucí k jednotlivým stanicím sítě) a nekruhová.

Ethernet address

Ethernetová adresa, též MAC adresa. 48 bitové číslo identifikující konkrétní síťovou (ethernetovou) kartu. Vyjadřuje se ve formě dvanáctimístného znakového řetězce, nebo se též píše jako šest hexadecimálních 256 bitových čísel oddělených dvojtečkami.

Euro-ISDN

Upravený standard ISDN pro komerční aplikace v evropských státech.

Fast Ethernet

Nová verze způsobu přenosu dat v síti založená na síťovém standardu Ethernet, umožňující provoz s rychlostí přenosu až 100 Mb/s. Pravděpodobně časem převládne nad dnes běžným (a dominujícím) Ethernetem standardu 10BaseT, je však zatím poměrně nákladný.

Firewall

Systém, který slouží k ochraně jedné sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné (např. ochrana LAN před vstupem z Internetu). Systém může být realizován softwarovými nebo hardwarovými prostředky, případně jejich kombinací.

Gateway

Rozhraní pro přenos dat mezi aplikacemi/protokoly. Snaží se zakrýt rozdíly skutečných rozhraní obou aplikací. Díky Gateway je možné využít také jedné sítě jako transparentního vedení mezi dvěma sítěmi s naprosto odlišnými parametry.